ИКТ Училище

Има 10 вида хора:
такива, които разбират двоична бройна система
и такива, които не я разбират.

Устав

Пълна версия на устава във формат pdf може да изтеглите от тук

Наименование, седалище, срок

Чл. 1. (1) Настоящият устав урежда статуса на учреденото съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) сдружение с нестопанска цел.

(2) Наименованието на сдружението е „Информационни и комуникационни технологии училище“, което ще се изписва съкратено “ИКТ училище” (на английски език “ICT School”)

(3) Сдружение “ИКТ училище”, наричано по-нататък “Сдружението”, е доброволен съюз на лица – физически и юридически.

(4) Сдружение “ИКТ училище” е юридическо лице за осъществяване на дейност в обществена полза.

Чл. 2. Сдружението е със седалище в гр. София и адрес: пл. Славейков № 6, ет. 2.

Чл. 3. Сдружението се създава без определен срок на съществуване.

Цели

Чл. 4. Сдружението има следните цели:
1. Подобряване на обучението по информационни и комуникационни технологии в българските училища.
2. Пробуждане и стимулиране на интереса на младите хора в България към информационните и комуникационните технологии.
3. Въвеждане в страната европейския и световния опит в обучението по информационни и комуникационни технологии.
4. Преодоляване на разликата между обучението в училище и нуждите на работодателите в областта на информационните и комуникационните технологии.
5. Квалификация и преквалификация на учители, преподаватели по информационни и комуникационни технологии.
6. Организиране и подпомагане мероприятия на държавни органи, неправителствени организации, юридически и физически лица в дейности, които съвпадат с целите на Сдружението.
7. Осъществява обмен на професионален опит между членовете.
8. Участие на експертно равнище и като гражданска организация при изработването на политики в рамките на сектора.
9. Създаване и утвърждаване на професионален стандарт в преподаването на информационни и комуникационни технологии.
10. Съдействие за непрекъснато повишаване на квалификацията на човешките ресурси в сектора.
11. Подпомагане разпространението на знания, образование и информация с отворен и достъпен характер.

Дейности. Средства за постигане на целите.

Чл. 5. (1) Сдружението постига своите цели посредством следните основни дейности:
1. Въвеждане на извънкласни форми на обучение в областта на ИКТ (информационни и комуникационни технологии);
2. Изграждане мрежа от кръжоци и центрове, които да стимулират младите хора да изследват, изобретяват, натрупват и споделят знания в областта на ИКТ;
3. Организиране и провеждане на състезания по информационни и комуникационни технологии;
4. Обучение по теми, които не са включени в учебния план, но са важни и нужни на фирмите в областта на ИКТ;
5. Разширяване обхвата на текущите учебни програми за предмети в областта на ИКТ;
6. Организиране на квалификационни и преквалификационни форми за обучение на преподаватели за усъвършенстване на уменията им за преподаване на ИКТ, както и на общообразователни предмети посредством използване на ИКТ;
7. Организиране на симпозиуми, семинари, конференции, изложения и други национални и международни форуми посветени на целите на Сдружението;
8. Осъществяване на сътрудничество с организации, институции, юридически и физически лица в страната и в чужбина за своевременен обмен на технологии, информация и идеи;
9. Взаимодействие с компетентните органи на държавната и местната администрация;
10. Учредяване на награди и стипендии;
11. Подкрепа – финансово, с организационен опит и с консултации, на разработването и реализацията на новаторски идеи и проекти в областта на технологиите и образованието;

(3) За постигане на своите цели Сдружението може да извършва всякакви други дейности, разрешени от закона.

(4) За постигане на своите цели Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност със следния предмет: организиране на обучения и семинари; предоставяне на консултации в сферата си на компетентност; организиране на информационни кампании, изложби, презентации и др.

(5) Приходите, реализирани от допълнителната стопанска дейност, се използват за постигане на целите на Сдружението, без възможност за разпределяне на печалба.

(6) Изпълнението, отчитането и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на Сдружението.

Чл. 6. Сдружението може да участва и в други юридически лица, доколкото това е необходимо за ефективното осъществяване на дейността по изпълнение на целите и задачите му.

Имущество.

Чл. 7. (1) Имуществото на Сдружението се състои от:

* Членски и допълнителни имуществени вноски на нейните членове;
* Дарения, спонсорство, завещания;
* Финансиране от Европейските фондове за финансиране и други донорски програми;
* Приходи от стопанисване имуществото на Сдружението;
* Приходи от допълнителната стопанската дейност, свързана с предмета на дейност на Сдружението;
* Други източници, разрешени от закона, в това число бюджетно финансиране.

(2) Имуществото съставлява единен фонд и се изчислява в български лева.

Чл. 8. (1) Предоставянето на средствата може да бъде направено безусловно или под условие. Средствата, предоставени под условие, което има политически характер или противоречи на закона или устава и целите на Сдружението, не се приемат.

(2) Лицата, предоставили средства на Сдружението, могат да поискат с тях да бъде учредена награда или стипендия, специален фонд или по друг начин да изразят волята си за тяхното оползотворяване. Преценката дали такива средства да бъдат приети е на Управителния съвет (УС) на Сдружението.

Чл. 9. (1) Всеки член на Сдружението е длъжен да заплаща годишен членски внос, чийто размер се определя от Общото събрание за всяка финансова година въз основа на одобрения от Общото събрание бюджет на Сдружението. Годишната вноска за членство се извършва еднократно.

(2) Общото събрание може да взема решения за извършване на допълнителни имуществени вноски от членовете в полза на Сдружението, които да бъдат използвани за финансиране на изрично определени дейности или мероприятия.

Чл. 10. (1) Сдружението разходва придобитото имущество в съответствие със законите, Устава и решенията на върховния и управителния орган.

(2) Сдружението не разпределя печалба между своите членове.

Членство

Чл. 11. (1) Членуването в Сдружението е доброволно.

(2) Членове на Сдружението могат да бъдат юридически лица и физически лица, които приемат устава и работят за постигане целите на Сдружението.

(3) В членствените правоотношения със Сдружението всеки член – юридическо лице се представлява от представляващото го по закон или изрично упълномощено за целта лице.

(4) Членственото правоотношение възниква и се прекратява по решение на Управителния съвет с изключение на правата на Учредителите, които възникват при възникване на Сдружението. Кандидатът подава писмено заявление за членство до Управителния съвет (УС), към което прилага:
1. Заверено копие от удостоверение за актуално състояние за юридическо лице/документ за самоличност за физическо лице;
2. Решение на компетентния орган на юридическото лице – кандидат;

(5) УС разглежда заявлението по ал. 4 на първата си сесия след нейното подаване.

(6) Прекратяването на членството и отказът за приемане може да се обжалва пред Общото събрание в срок от 1 месец от постановяването им. Общото събрание следва да разгледа въпроса на първата си редовна сесия след подаване на жалбата.

Чл. 12. (1) Членството се прекратява:
1. С едностранно волеизявление до УС на Сдружението, който е длъжен да го разгледа не по-късно от 1 (един) месец след неговото постъпване;
2. Със смъртта и поставянето под запрещение на физическото лице или с прекратяването на юридическото лице;
3. С обявяване на юридическото лице – член в несъстоятелност;
4. С изключване при съществени нарушения на Устава и/или неизпълнение на решенията на Общото събрание, както и при извършване на действия, уронващи престижа на Сдружението или несъвместими с нейната дейност;
5. С отпадане поради неизпълнение на имуществени задължения, определени в Устава за повече от 3 месеца.

(2) Прекратяването по ал.1, т. 4 може да стане по предложение на всеки член на Сдружението до УС или по инициатива на самия УС с решение на УС.

(3) Наличието на основание за отпадане по ал. 1, т. 5 се констатира с решение на УС, който уведомява писмено съответния член за това в едноседмичен срок от датата на решението си.

(4) Решенията на УС относно прекратяването на членството на основанията на т. 4 и 5 на ал. 1 се обжалват пред Общото събрание, чието решение е окончателно.

Чл. 13. (1) Всеки член на Сдружението има право:
1. Да участва в работата на Общото събрание;
2. Да избира и да бъде избиран в органите на Сдружението;
3. Да участва в обсъждането и решаването на въпроси от общ интерес;
4. Да бъде своевременно информиран за всички актове и решения на Сдружението и неговите органи;
5. Да има свободен достъп до всички документи, свързани с дейността на Сдружението;
6. Да напуска доброволно Сдружението при условията в Устава;
7. Да внася предложения за изменение и допълнение на Устава или за промяна на организацията на работа на Сдружението.

(2) Всеки член е длъжен:
1. Да спазва Устава и решенията на органите на Сдружението;
2. Да изпълнява в срок имуществените си задължения към Сдружението;
3. Да не използва по какъвто и да е начин участието си в Сдружението за цели, които противоречат на Устава и да не уронва с действията си доброто име и престижа на Сдружението
4. Да уведоми незабавно УС на Сдружението за настъпили промени в идентификационните му данни и представителството му, за започнало производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация на юридическото лице.

Органи на сдружението

Чл. 14. (1) Върховен орган на сдружението е Общото събрание. То се състои от всички негови членове, представлявани от свой законен или упълномощен представител.

(2) Управителен орган на Сдружението е Управителният съвет, който се избира за срок от две години.

(3) Всеки член може да бъде избиран за член на управителните органи най-много за два последователни мандата за една и съща длъжност.

Права на Общото събрание

Чл. 15. (1) Общото събрание:
1. Изменя и допълва устава.
2. Взема решение за преобразуване и прекратяване на Сдружението.
3. Взема решение за сливане с други организации и членство в други организации.
4. Взема решение за безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението, при условията на чл. 41 от ЗЮЛНЦ.
5. Взема решение за създаване на търговски дружества и участие в учредени вече такива, както и в браншови организации и съюзи.
6. Определя размера на имуществените вноски – членски или допълнителни.
7. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и председателя.
8. Приема насоки и програма за дейността на Сдружението.
9. Приема бюджета на Сдружението.
10. Приема годишния отчет за дейността на Управителния съвет, годишния счетоводен отчет и баланса на Сдружението;
11. Отменя решения на други органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове или са нецелесъобразни.
12. Взема всички други решения, които не са от изричната компетентност на други органи на Сдружението.

(2) Никое от правомощията по предходната алинея не могат да бъдат възложени на друг орган на Сдружението.

(3) Актовете на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.

(4) Решенията на Общото събрание по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите. Решенията по всички други въпроси се вземат с обикновено мнозинство – повече от половината от присъстващите.

(5) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата за общо събрание дневен ред, не могат да се вземат решения.

(6) Решенията на органи на Сдружението, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на Сдружението или негов орган, отправено чрез УС, в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от 6 (шест) месеца от датата на вземане на решението.

(7) В случаите по предходната алинея УС е длъжен в едномесечен срок да свика Общото събрание с точка в дневния ред – разглеждане на въпроса относно оспорено решение на орган на Сдружението.

Свикване на Общо събрание. Кворум. Гласуване.

Чл. 16. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете. Ако в последния случай Управителният съвет не свика събранието, то се свиква от съда по седалището на Сдружението.

(2) Управителният съвет свиква Общо събрание поне веднъж годишно за приемане на бюджет и отчет.

(3) Общото събрание се свиква с покана, която се изпраща на всеки от членовете и съдържа дневния ред, дата, час и мястото на провеждане, по чия инициатива се свиква. Общото събрание се провежда задължително в населеното място, където е седалището на Сдружението.

(4) Общото събрание може да се свика с покана по предходната  алинея, обнародвана в “Държавен вестник” не по-късно от един месец преди датата на провеждане на ОС.

(5) Заседанията на ОС се ръководят от председателя на УС, а в негово отсъствие — от член или представител на член, избран от ОС.

(6) За заседанията се съставят протоколи.

Чл. 17. (1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички негови членове.

(2) Ако не се яви нужният брой членове, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и членове да се явят.

(3) На заседанията на Общото събрание се изготвя списък на присъствалите членове. Представителите на членовете удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя.

Чл. 18. В общото събрание всеки от членовете има право на един глас. Едно лице може да представлява на Общото събрание не повече от трима членове въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Чл. 19. (1) Членовете нямат право да гласуват при решаване на въпроси, отнасящи се лично до тях, до съпруг или роднина до трета степен по права и съребрена линия, включително по сватовство, както и до юридически лица, в които този член е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

(2) Представителят на предложения за изключване член, не участва при гласуване на решението за изключване от Общото събрание.

Управителен съвет

Чл. 20. (1) Управителният съвет се избира от Общото събрание за срок от две години и се състои от не по-малко от 3 души.

(2) Юридическите лица, които са членове на Сдружението могат да посочват за членове на Управителния съвет и лица, които не са членове на Сдружението.

Чл. 21. (1) Управителният съвет:
1. Представлява Сдружението и определя обема на представителната власт на своите членове;
2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет и отчет за дейността на Сдружението;
4. Изпълнява задълженията, вменени му от Закона, Устава, решенията на Общото събрание и други вътрешни правила;
5. Приема и променя всички вътрешни актове на Сдружението, с изключение на Устава;
6. Предлага на Общото събрание приемането на изменения в Устава на Сдружението;
7. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава;
8. Приема и изключва членове;
9. Взема решение за създаване и закриване на комисии в случай на необходимост.
10. Веднъж годишно изготвя и представя на ОС доклад за дейността на Сдружението съобразно изискванията на закона.

(2) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.

(3) Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието присъстват повече от половината негови членове. Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

(4) Решенията на Управителния съвет се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

(5) Управителният съвет провежда заседания най-малко веднъж на всеки три месеца.

(6) Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.

Чл. 22. (1) По решение на Общото събрание част от функциите на Управителния съвет могат да бъдат възложени на Председателя на Управителния съвет.

(2) Председателят и членовете на УС изпълняват функциите си безвъзмездно.

(3) За оперативно ръководене на дейността на Сдружението УС може да вземе решение да назначи изпълнителен директор, чиито права и задължения са описани в договора му със Сдружението.

Чл. 23. Председателят на УС:
1. Представлява Сдружението пред държавните органи, юридическите и физическите лица и други организации в страната и чужбина;
2. Свиква заседание на УС по своя инициатива, или по искане на 1/3 от членовете на УС. Свикването се извършва с покана до всеки член на УС, в която се посочват датата, часът, мястото и дневният ред на заседанието. Поканите се изпращат не по-късно от пет дни преди датата на заседанието.
3. Ръководи заседанията на УС;
4. Подписва и отговаря за верността на протокола от заседанията на УС;
5. Осъществява координацията и взаимодействието между органите на Сдружението;
6. Извършва и други дейности, възложени му от УС.

Прекратяване на сдружението

Чл. 24. (1) Сдружението се прекратява:
1. По решение на Общото събрание;
2. По решение на съда в предвидените от закона случаи.

Ликвидация

Чл. 25. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация. Ликвидацията се извършва от УС или назначените от него ликвидатори.

(2) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на юридическото лице с нестопанска цел.

(3) Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:
1. Учредителите и настоящите и бившите членове;
2. Лицата, били в състава на органите му и служителите му;
3. Ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;
4. Съпрузите на лицата по т. 1 – 3;
5. Роднините на лицата по т. 1 – 3 по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
6. Юридическите лица, в които лицата по т. 1 – 5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

Заключителни разпоредби

Чл. 26. (1) За всички неуредени в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

(2) Този устав може да бъде изменян и допълван само с решение на Общото събрание.

Настоящият устав бе приет на Учредителното  събрание на Сдружение “ИКТ училище”, състояло се на 7 януари 2010 година в гр. София.